นามานุเคราะห์

Printer-friendly version PDF version
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน เบอร์โทรศัพท์/เบอร์ แฟกซ์
นางซ่อรัตน์ อารีย์ เจ้าพนักงานการเงิน 084-611373
นางสาวนภาพร ไทยเหนือ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายปฏิบัติงาน 084-0426377
นายบรรพต ผาระนัด นายช่างโยธาชำนาญงาน QCT 089-5615364
นางสุพัชฌาย์ สุภามณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เวนคืน) เวนคืน 089-8533366
นายเศรษฐพงศ์ สุวรรณพรม นายช่างโยธาชำนาญงาน งานเวนคืน 089-9564939
นายประสิทธิ์ ทิศสุขใส นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน เครื่องกล 081-8853607
นายอนุชิต ถูกมี นายช่างโยธาชำนาญงาน 081-9618921
นายอุดม ตุ้ยเต็มวงค์ นายช่างโยธาอาวุโส 085-6525577
นายธีระพงษ์ มีศรี วิศวกรโยธาชำนาญการ วิชาการ 084-3734069
นายมโนเชาว์ ปิดเคราะห์ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ it 081-0245696
นางสาวชนิดา ยอดบุญลือ พนักงานวิทยุ บริหารงานทั่วไป 089-8545257
นายเอนก ณัฐโฆษิต ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย ผอ. 084-6115084