home

logo
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ : 12 มิ.ย. 2561 14:47

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง

วันที่ : 23 ก.พ. 2561 14:47

logo
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560

วันที่ : 10 พ.ย. 2560 15:38

logo
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง - สาย ชร4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1129 บ้านแซว

วันที่ : 23 มี.ค. 2560 15:13

logo
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง - สายแยกทางหลวงหมายเลข 118 อ่างเก็บน้ำดอยงู

วันที่ : 23 มี.ค. 2560 15:08

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันมะเค็ด

วันที่ : 23 มี.ค. 2560 14:59

logo
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยก ทล.1093 - วนอุทยานภูชี้ฟ้า

วันที่ : 22 มี.ค. 2560 15:21

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทช.ชร.1038-หนองโคม

วันที่ : 22 มี.ค. 2560 15:12

logo
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านราชฎภักดี - แยก ทล.1093

วันที่ : 22 มี.ค. 2560 15:03

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าโครงการหลวงดอยสะโงะ

วันที่ : 22 มี.ค. 2560 14:57

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ปี61

วันที่ : 06 ก.ค. 2561 10:00

logo
การไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งให้แก้ไขทรัพย์สินริมทางหลวง

วันที่ : 06 มิ.ย. 2561 14:30

logo
การใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้าหนักบรรทุก หรือน้าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด

วันที่ : 06 มิ.ย. 2561 14:15

logo
การใช้ยานพาหนะบนทางที่ยังไม่เปิด

วันที่ : 06 มิ.ย. 2561 14:15

logo
การกีดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ

วันที่ : 06 มิ.ย. 2561 14:15

logo
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วันที่ : 05 มิ.ย. 2561 11:00

logo
การปักเสา พาดสาย วางท่อในเขตทางหลวง

วันที่ : 22 พ.ค. 2561 14:45

logo
การสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงชนบท

วันที่ : 22 พ.ค. 2561 14:45

logo
การทิ้งขยะมูลฝอยในเขตทางหลวงชนบท

วันที่ : 22 พ.ค. 2561 14:45

logo
การซื้อ ขาย แจกจ่ายหรือเรี่ยไรบนทางจราจรและไหล่ทาง

วันที่ : 17 พ.ค. 2561 15:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
 

 

home